Vědy o Zemi

Pracovní skupina věd o Zemi se zabývá dynamikou polárních ekosystémů a vývojem krajiny jako celku během Holocénu. Hlavní řešená témata zahrnují hydrologii vodních toků a jezer a holocenní sedimentační procesy spojené s deglaciací zájmového území.

  1. Část zaměřená na hydrologii vodních toků studuje především vliv atmosférických podmínek na hydrologický režim, transport sedimentů a chemických látek ve vybraných povodích. Pravidelná manuální měření jsou spojená se sítí automatických datalogerů zaznamenávajících teplotu vody a vodní stav. Studium efektu míry zalednění povodí na odtokové charakteristicky a vliv atmosférických faktorů nám dává ucelený obrázek o chování arktických říčních systémů. Velký důraz je také kladen na studium jezerních společenstev, která jsou pravidelně monitorována.
  2. Krajina v oblasti Billefjorden je transformována erozními a především sedimentačními procesy především od posledního maxima zalednění 11 700 BP. Studium a porozumění těchto procesů je hlavním úkolem paleoenvironmentální sekce. Jedním z hlavních vědeckých cílů je rekonstrukce sedimentačních procesů v prostředí delt a to především na lokalitách Mimerdalen a Kapp Eckholm. Dalším z větším projektů, kterým se skupina zabývá je studium jezerních sedimentů v jezeře Garmaksla. Mimo klasických sedimentologických technik jsou pro rekonstrukci prostředí používány i biologická proxy.

Kontakt:jkavan(at)prf.jcu.cz